Mar Canet Sola & Vavara Guljaveva

Artist

Mar Canet Sola (AT)
Vavara Guljaveva (AT)

EMAP/EMARE grants of Mar Canet Sola & Vavara Guljaveva

FACT (2011)